Szkolenia i superwizje

Seminaria realizowane w Centrum Terapii Depresji

Wczesne stany umysłu

Cykl seminariów dla zaawansowanych psychoterapeutów, realizowany od 2019 roku. Celem pracy jest przede wszystkim poszukiwanie sposobów komunikacji z pacjentami u których na pierwszy plan wysuwają się tzw. wczesne stany umysłu. Podczas seminarium uczestnicy zgłębiają teksty intersubiektywistów i relacjonistów, prace przedstawicieli teorii relacji z obiektem oraz doniesienia kliniczne i wyniki badań neuropsychologicznych. Obecnie równolegle pracują dwie grupy, w Trójmieście i Krakowie.
Nabór do grupy obecnie jest zamknięty.


Koncepcje i techniki pracy Riccardo Lombardiego

Szkolenie zrealizowane od 2018 roku m.in. w Trójmieście, Białymstoku, Poznaniu i Krakowie. Podejście Lombardiego, oparte na teoriach Biona i Matte Blanco, jest wariantem pracy psychoterapeutycznej skoncentrowanym na wspieraniu tworzenia bardziej zwartej osobowości, między innymi poprzez wspomaganie pacjenta w przeżywaniu własnych emocji oraz budowanie wyraźniejszych połączeń między ciałem a umysłem. Koncepcje Lombardiego szczególnie dobrze sprawdzają się w pracy z osobami, w których zaburzeniach silnie zaznacza się psychotyczny obszar umysłu (pacjenci po epizodach psychozy, cierpiący na choroby psychotyczne, z diagnozami borderline, a także pacjenci funkcjonujący w określonych obszarach w sposób psychotyczny, np. doświadczający stanów depersonalizacji i rozluźnienia kontaktu z rzeczywistością). Podstawowym celem szkolenia jest poszerzenie możliwości komunikacji i terapeutycznej pracy z opisaną wyżej grupą pacjentów.
Najbliższy termin szkolenia to jesień 2022.


Psychoterapia CHAD

Szkolenie dotyczące roli psychoterapii w leczeniu ChAD. Treści teoretyczne poruszone podczas seminarium obejmują: krótką charakterystykę choroby afektywnej dwubiegunowej; specyfikę roli psychoterapii i farmakoterapii w leczeniu ChAD; historię psychoanalitycznych prób terapii ChAD; psychoanalityczne koncepcje rozumienia ChAD; elementy skutecznego modelu pracy terapeutycznej opartego na dowodach. Treści w części praktycznej seminarium obejmują; przedstawienie szczegółowych opisów własnego doświadczenia prowadzenia długoterminowych psychoterapii pięciorga pacjentów z rozpoznaniem ChAD; próbę wskazania skutecznych i nieskutecznych metod i technik pracy; wspólną analizę treści klinicznych zgłoszonych przez uczestników pracy.
Najbliższy termin szkolenia to lato 2022


Superwizje

W Centrum realizowane są także superwizje dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Obecnie prowadzimy w Trójmieście comiesięczna, sobotnią grupę superwizyjną dla psychoterapeutów. Możliwe jest także zgłoszenie do superwizji indywidualnych. Superwizje w Centrum prowadzą dr Magdalena Chrzan-Dętkoś oraz dr Lech Kalita.
Zgłoszenia do superwizji są obecnie otwarte

Zapisy

Zapisy i pytania: kontakt@centrumdepresji.pl